GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

Định nghĩa sản phẩm

Hoán đổi lãi suất là hai bên giao dịch thỏa thuận vào một khoảng thời gian nhất định trong tương lai dựa vào tiền gốc chưa thanh toán làm cơ sở, trao đổi thanh toán lãi cho nhau. Hoán đổi lãi suất thuộc giao dịch phái sinh, thực hiện giao dịch tại thị trường phi tập trung. 

 

Đặc điềm sản phẩm

Hoán đổi lãi suất có thể phòng ngừa rủi ro lãi suất, giúp khách hàng giảm chi phí vốn vay, đảm bảo sự ổn định dòng tiền của khách hàng vào một khoảng thời gian nhất định trong tương lai.

Đối tượng khách hàng thích hợp

Thích hợp với khách hàng muốn phòng ngừa rủi ro lãi suất, ví dụ như khách hàng doanh nghiệp cần thanh toán lãi vay cố định hoặc thả nổi.

 

Đồng tiền giao dịch

USD.

Thời hạn giao dịch

Dưới 20 năm.

Quy trình giao dịch

  1. Khách hàng phải ký thỏa thuận ISDA với ngân hàng.
  2. Khách hàng thông qua hình thức văn bản xác nhận chi tiết giao dịch hoán đổi lãi suất.
  3. Sau khi giao dịch được xác nhận bởi khách hàng và ngân hàng, vào những ngày trong tương lai đã được thỏa thuận có thể dựa vào lãi suất (thả nổi/ cố định) đã thỏa thuận tiến hành hoán đổi lãi suất.