CHO VAY VỐN LƯU ĐỘNG

Giới thiệu sản phẩm

Cho vay vốn lưu động là khoản vay được phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.

Đặc điểm của sản phẩm

Là một phương thức tài trợ hiệu quả và thiết thực, cho vay vốn lưu động có đặc điểm là thời gian cho vay ngắn, thủ tục đơn giản, vòng quay mạnh và chi phí tài trợ thấp.

Phương thức bảo đảm gồm cho vay có đảm bảo và cho vay tín dụng, trong đó cho vay có đảm bảo gồm các hình thức như bảo lãnh, thế chấp tài sản, cầm cố, v.v...

Tiền tệ cho vay

Việt Nam Đồng. Nếu khách hàng vay có đủ nguồn trả nợ bằng ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh hoặc từ nguồn thu xuất khẩu hàng hóa (không bao gồm nguồn tiền từ vốn góp, vốn đầu tư, vay nước ngoài hoặc các nguồn khác không thuộc sản xuất, kinh doanh) và mục đích vay vốn nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, thì khách hàng có thể vay bằng đô la Mỹ.

Lãi suất

Thực hiện theo các quy định quản lý lãi suất tiền vay của Ngân hàng và hợp đồng cho vay.

Chi phí liên quan

Các khoản phí được thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối tượng khách hàng

Bên vay phải là pháp nhân doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác được chấp thuận và đăng ký theo quy định pháp luật.