Dịch vụ xuất khẩu

Thông báo thư tín dụng (L/C)

Các ngân hàng đại lý của chúng tôi bao gồm Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông báo L/C nhanh chóng và đáng tin cậy. Khách hàng chỉ cần yêu cầu người mua sử dụng ngân hàng chúng tôi làm ngân hàng thông báo L/C để được hưởng các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng của chúng tôi.

Xác nhận thư tín dụng

Khách hàng là người thụ hưởng L/C, khi đã nhận được thông báo L/C nhưng khách hàng lo ngại về tình trạng tài chính của ngân hàng phát hành và rủi ro quốc gia / khu vực. Khách hàng nên làm gì?

Khách hàng có thể yêu cầu người mua thêm điều khoản "xác nhận" vào L/C. Khi chúng tôi thông báo L/C, chúng tôi có thể thêm xác nhận vào L/C và chịu trách nhiệm cho ngân hàng phát hành. Đảm bảo thực hiện cam kết thanh toán với điều kiện chứng từ hợp lệ.

Nhờ thu xuất khẩu

Khách hàng chỉ cần xuất trình bộ chứng từ đến ngân hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi bộ chứng từ đến ngân hàng được chỉ định để thu hộ tiền cho khách hàng. Có hai hình thức thu hộ:  

-        Thu hộ bộ chứng từ theo phương thức nhờ thu (URC):

Có 2 loại phương thức nhờ thu:

Nhờ thu trả ngay: Nhà nhập khẩu chỉ có thể nhận bộ chứng từ sau khi thực hiện thanh toán.

Nhờ thu trả chậm: Ngân hàng thu hộ thông báo cho nhà nhập khẩu sau khi nhận được chứng từ và yêu cầu nhà nhập khẩu quyết định có chấp nhận thanh toán hay không. Ngân hàng thu hộ sẽ giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi nhận được chấp nhận thanh toán từ nhà nhập khẩu

-        Thu hộ bộ chứng theo phương thức L/C (UCP):

Trong hình thức này, khách hàng là người thụ hưởng của L/C xuất khẩu, xuất trình bộ chứng từ theo điều kiện và điều khoản của L/C. Ngân hàng chúng tôi sẽ kiểm tra sự phù hợp của bộ chứng từ theo L/C và chuyển bộ chứng từ này đến ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng được chỉ định để đòi tiền cho khách hàng, khách hàng tránh được rủi ro sai sót bộ chứng từ.

 

Chiết khấu bộ chứng từ theo thư tín dụng

Sau khi bộ chứng từ được gửi đến ngân hàng phát hành, chúng tôi có thể cung cấp khoản vay tài trợ sau khi nhận được điện báo chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn từ ngân hàng phát hành.