THÔNG TƯ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng nhấp vào liên kết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156137